Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLARIN TANIMI ve DİĞER TANIMLAR
Bir tarafta Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokak Kotil Sitesi No:15/B Dk:2 PK.34779 Ataşehir – İSTANBUL adresinde mukim, www.loulou.com.tr | shop.loulou.com.tr internet sayfalarının sahibi, Porte Osgb Eğitim Ve Ticaret Limited Şirketi (sözleşmede bundan böyle “LOULOU” olarak anılacaktır), Diğer tarafta ilgili (URL) internet adreslerini ziyaret eden, Müşteri Üye Formu doldurmak suretiyle ürün satın almak isteyen üyeler (kullanıcılar) (sözleşmede bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).
Üye Kayıt Formu: LOULOU ’ya ait internet sayfalarından ürün ve hizmet satın almak isteyen kullanıcıların kişisel ya da firma, iletişim ve finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur.
Üyelik Sözleşmesi: LOULOU internet sayfalarından yararlanmak, ürün veya hizmet satın almak isteyen MÜŞTERİ ile LOULOU’nun karşılıklı yükümlülüklerini, ilgili mevzuat ve sistemin işleyişini ifade eder.
Ürün: LOULOU’nun tedarikçilerinden temin ettiği ve satış maksadıyla ilgili internet sayfalarında MÜŞTERİ’ye sunduğu maddi emtialar ile hizmetlerin tamamıdır.
Satış Sözleşmesi: 27 Kasım 2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış, hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen ‘MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’ni ifade eder.
2. KONU
Üyelik Sözleşmesi, MÜŞTERİ’nin LOULOU’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, ilgili ürün/ürünlerin internet sayfalarında temel nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimatıyla ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, kdv dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. MÜŞTERİ, LOULOU’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, LOULOU tarafından MÜŞTERİ’ ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel nitelikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile MÜŞTERİ’ nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitelerimizdeki “Teslimat Koşulları” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesinde” belirtilen süre zarfında MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün MÜŞTERİ’ye teslim edilememesi durumunda, MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
3.3. LOULOU, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. LOULOU, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.5. LOULOU, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6. MÜŞTERİ, internet sitemizdeki ürünün teslimatı için işbu Üyelik Sözleşmesini elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, LOULOU’nun söz konusu ürünün teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu ürünün MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından LOULOU’ya ödenmemesi halinde, MÜŞTERİ Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri LOULOU’ya ait olacak şekilde LOULOU’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8. LOULOU, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini LOULOU’dan talep etme hakkını haizdir. MÜŞTERİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. MÜŞTERİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, LOULOU tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ, olası gecikmeler için LOULOU’yu sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.9. LOULOU’nun, MÜŞTERİ tarafından siteye üye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla MÜŞTERİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle LOULOU’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.10. MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
3.11. MÜŞTERİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün MÜŞTERİ’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, LOULOU, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERİ’den talep edebilir. MÜŞTERİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise LOULOU, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
3.12. MÜŞTERİ, LOULOU’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, LOULOU’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, LOULOU’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.13. MÜŞTERİ, LOULOU’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yi bağlayacaktır.
3.14. MÜŞTERİ, LOULOU’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
3.15. LOULOU’ya ait internet sitesinin üzerinden, LOULOU’nun kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
3.16. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, LOULOU’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, LOULOU’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.17. MÜŞTERİ, LOULOU’nun www.loulou.com.tr | shop.loulou.com.tr internet sayfalarında yer alan “Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Teslimat Koşullarını” okuduğunu, içerik bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. CAYMA HAKKI
4.1. MÜŞTERİ; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, LOULOU’ ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar LOULOU’ ya aittir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
4.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde LOULOU’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) LOULOU, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve MÜŞTERİ’ yi borç altına sokan belgeleri MÜŞTERİ’ ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) MÜŞTERİ’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında LOULOU’ nun zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan MÜŞTERİ sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle LOULOU tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
MÜŞTERİ’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, bakım malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinin ardından MÜŞTERİ tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının MÜŞTERİ tarafından açılmış olması halinde iadesi “Satış Sözleşmesi” gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da “Satış Sözleşmesi” gereği mümkün değildir.
Teslim alınan ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı LOULOU’nun uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
7. YETKİLİ MAHKEME
İşbu Üyelik Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00 (üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00 (üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Üyelik Sözleşmesi ticari amaçlarla yapılmaktadır.

8. YÜRÜRLÜK
MÜŞTERİ, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. LOULOU, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Böylelikle, İşbu 8 (sekiz) maddelik Üyelik Sözleşmesi, MÜŞTERİ’NİN, üyelik formunu doldurup, elektronik formun altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğini onaylayıp “Kaydet” butonunu tıkladıktan sonra, taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer.

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİ